STRZELECKA
FUNDACJA
SPORTOWA

Beatus, qui prodest, quibus potest.
Szczęśliwy, kto pomaga, komu może.

FUNDACJA

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Dla celów współpracy z zagranicą posługuje się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Bezpośrednim powodem powołania Fundacji była chęć organizacji oraz zapewnienia finansowania dla rozwoju sportu strzeleckiego. Dotychczasowe powszechnie stosowane formy organizacji, Stowarzyszenia, są nieprzystające wobec współczesnych wymagań sportu i sportowców. Dla rozwoju sportu konieczne jest znalezienie finansowania i takie zorganizowanie zajęć i treningów, by prowadzący kluby i strzelcy sami mogli zajmować się wyłącznie swoją pracą. Taka jest rola Strzeleckiej Fundacji Sportowej.

Img

Wizja strzelectwa

Sport - bez względu na płeć, wiek czy sprawność każdy odnajdzie się w sporcie strzeleckim. Można uprawiać dyscypliny statyczne, dynamiczne; strzelectwo krótko i długodystansowe i zawsze umiejętności będą znaczyły więcej niż sprzęt.

Rywalizacja - dzięki uprawianiu strzelectwa każdy może się sprawdzić, w grach i współzawodnictwie wykuwają się charaktery. A jeśli ktoś odrzuca wyścig, zawsze może rywalizować ze sobą, poprawiając swoje wyniki.

Obronność - aspekt, którego nie można pominąć. Dzięki swej specyfice, sport ten wpisuje się w chlubną tradycję naszego kraju, to dzięki jego historycznej popularyzacji nie straciliśmy wszystkiego. Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie!

Sprawdź nas

Przekrój działalności

Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek.

Promocja sportu

w społeczeństwie poprzez upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.

Pozyskiwanie finansowania

poprzez aplikowanie o dofinansowanie działalności środowisk sportowych w programach samorządowych, rządowych i unijnych.

Kluby i obiekty sportowe

upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

Targi, wystawy, konferencje

a podczas nich działalność oświatowa, kulturalna, naukowa, promocyjna i dobroczynna oraz poradnicza, a także krzewienie idei „fair play”.

Działalność medialna

produkcja materiałów filmowych i fotograficznych, prowadzenie portali internetowych, działalność wydawnicza i informacyjna.

Bezpieczeństwo publiczne

poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, akcji promocyjnych z zakresu edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

Obrona narodowa

dzięki kształtowaniu postaw patriotycznych, prowadzeniu edukacji i wspieraniu społecznych inicjatyw proobronnych.

Współpraca

z klubami, federacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji rządowej i samorządowej dla realizacji pozostałych celów.

Strzelecka Fundacja Sportowa

Beatus, qui prodest, quibus potest.

Odezwij się do nas

Osiągnięcia

Ludzie i liczby mówią więcej o naszej działalności niż my sami.

 • 1

  Kluby Strzeleckie
 • 1

  Strzelnice
 • 5

  Produkcje multimedialne
 • 2

  Wydawnictwa